บริการของเรา

เราให้บริการงานบัญชี และงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้:-
บริการทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล และร้านค้า

 • จดทะเบียนจัดตั้ง
 • แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ
 • เพิ่มทุน ลดทุน
 • เลิกกิจการ

บริการบัญชีทั่วไป

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทตามพระราชบัญญัติการบัญชี
 • วางระบบบัญชี และจัดระบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำบัญชีรายเดือน และสรุปงบการเงิน
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน

บริการภาษี-ประกันสังคม

 • จดทะเบียนขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จดขึ้นประกันสังคม
 • ยื่นแบบพนักงานเข้าออกประกันสังคม และยื่นเงินกองทุนทดแทน
 • เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสรรพากร และประกันสังคม
 • งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประกันสังคมรายเดือน
 • งานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กรอกแบบประมาณการภาษีครึ่งปี
 • กรอกแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี
 • กรอกแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงาน

อื่นๆ

 • งานคำนวณเงินเดือนและพิมพ์สลิปเงินเดือน
 • และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรุณาติดต่อสอบถาม